Admire vulling luchtverfrisser - OCEAN

Artikelnummer: 774839
barcode: 6291104243279

Vulling voor compacte luchtverfrisser.
- Ingenieus systeem voor een continue aangename geur gedurende 60 dagen.
- Milieubesparende vulling zonder drijfgas.
- Ook beschikbaar in een mix van 3 geuren.

Gebruiksaanwijzing:
Gevarenaanduidingen:
H226 Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Asp. Tox. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Skin Sens. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Eye Irrit. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Aquatic Chronic 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Infofiche
SDS fiche

geurverfrisser

0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Beheer hier uw cookie voorkeuren: Beheer cookies