Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden BOMAdirect (BELGIE)
Ondernemingsgegevens: BOMA NV - Noorderlaan 131 - 2030 Antwerpen - [email protected]
BTW: BE0422029182
ING: BE13 0689 0699 9739

Verkoopsvoorwaarden BOMAdirect (NEDERLAND)
Ondernemingsgegevens: BOMA NEDERLAND BV - Boschdijk 730 - 5624 CL Eindhoven - [email protected]
BTW: NL.008339223.B01
ING: BE13 0689 0699 9739

Verkoopsvoorwaarden BOMAdirect (LUXEMBURG)
Ondernemingsgegevens: BOMA LUXEMBOURG S.A. - Rue de l'innovation 7 - 1896 Roeser - Kockelscheuer - [email protected]
BTW: LU.18357961
ING: BE13 0689 0699 9739

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

BOMAdirect, de e-commerce website van BOMA met maatschappelijke zetel te Noorderlaan 131 - 2030 Antwerpen - [email protected] - BE0422029182 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via deze webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BOMA.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, service kosten en andere heffingen. Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben de overeengekomen prestaties geven BOMA het recht om de prijs van de producten te wijzigen ten belope van het bedrag waarmee voormelde factoren werden gewijzigd.

Artikel 3: Aanbod en aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BOMA niet.

BOMA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BOMA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BOMA. BOMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Via onze website kan u producten bestellen. Via de zoekfunctie kan u in onze catalogus producten opzoeken en door op bestel te klikken deze in uw winkelmandje plaatsen. Indien u over een promocode beschikt kan u deze invullen als u uw winkelmandje volledig hebt gevuld. Na het invullen van uw gegevens en gewenst leveradres kan u uw bestelling bevestigen. Na bevestiging wordt u doorgestuurd naar onze betaalpagina, waar u uw bestelling kan betalen. Na ontvangst van bevestiging van betaling verwerken wij uw bestelling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Bancontact
  • via Maestro
  • via Visa
  • via Mastercard

BOMA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant eerder betrokken was.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voor bestellingen tot een bedrag van EUR 50 (inclusief BTW) worden EUR 8,50 leveringskosten in rekening gebracht bij de klant. Levering vindt plaats op de locatie zoals bepaald in de bestelling. De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment dat deze bij hem worden bezorgd.

Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten de volgende werkdag beschikbaar zijn in het dichtstbijzijnde BPOST-afhaalpunt (POST NL in Nederland en POSTE LU in Luxemburg). Indien de klant een gratis tweede aanbieding wil, kan dit door de link op het afwezigheidsbriefje in te geven in de webbrowser samen met de zendingnummer.

Indien de producten na deze tweede aanbieding wederom niet worden aangenomen door de klant, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40% van de prijs van de producten, onverminderd het recht van BOMA om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar daadwerkelijke schade in voorkomend geval indien deze hoger zouden liggen.

Artikelen besteld via BOMAdirect worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg. De levering gebeurt door BPOST (BE) of POST NL (NL) of POSTE LU (Luxemburg). Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant (of het opgegeven ophaalpunt) 's anderendaags geleverd na ontvangst van de bestelling indien alles voorradig is en indien de order voor 12 uur is verwerkt (exclusief weekend en feestdagen, op zaterdag kan desgewenst). Deze levertermijn is van toepassing voor goederen die de maximale afmetingen van onze transportpartner niet overschrijden: lengte max. 100 cm en lengte + 2 x de hoogte + 2 x de breedte mogen niet groter zijn dan 300 cm. Als deze afmetingen worden overschreden, zal een alternatieve transportoplossing worden gezocht in onderling overleg maar kan de opgegeven levertermijn niet worden gegarandeerd.

De leveringstermijnen worden slechts gegeven en eventueel bevestigd ter aanwijzing en zonder waarborg, hun niet-inachtneming geeft dus geen aanleiding tot rechtsverhaal of vergoeding noch ontbinding vanwege de koper. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan BOMA. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door BOMA was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BOMA. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BOMA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BOMA via de e-shop BOMAdirect. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop het goed werd geleverd. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant BOMA via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BOMA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BOMA. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BOMA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden en ongeopend zijn, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant in zo’n situatie de overeenkomst herroept, zal BOMA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BOMA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BOMA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door BOMA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. BOMA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan in specifieke gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan BOMA. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BOMA zo snel mogelijk inlichten.

In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van BOMA is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
België: BOMA NV - Noorderlaan 131 - 2030 Antwerpen
Nederland: BOMA NEDERLAND NV - Boschdijk 730 - 5624 CL Eindhoven
Luxemburg: BOMA LUXEMBOURG S.A. - 5, Rue des Bruyeres - 1274 Howald

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BOMA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt BOMA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Wij respecteren uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. In onze privacy policy beschrijven we welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BOMA. U kan zich ook uitschrijven uit onze nieuwsbrief.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BOMA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

BOMA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door BOMA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BOMA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Beheer hier uw cookie voorkeuren: Beheer cookies